algemene voorwaarden

 


Algemene voorwaarden: 

 


u betaald vooruit

Bij ons gelden geen minium bedragen.
wij zijn ook blij met klanten met kleine bedragen


bestellingen boven de €65,00 worden gratis verzonden

Verzending geschied 24 uur na ontvangst van betaling (m.u.v. het weekeinde). Retourzendingen zijn voor eigen rekening. De door u betaalde verzendkosten van de door u geplaatste bestelling worden niet terug betaald bij een retourzending. Bij retouren van een bestelling (pakketpost) zullen wij € 7,00.- kosten van uw retourbedrag verrekenen, daar wij wel gewoon de PostNL kosten voor het verzenden gemaakt hebben (dit zijn onze verzend -en verpakkingskosten). 
Besteld u een of enkele vellen papier dan versturen wij deze via brievenbus in een brievenbus doos ligt gebogen. 
Wij zullen dit aanpassen nadat de bestelling gedaan is. Dit geldt niet voor aanbiedingen/sale, kadobonnen, (online)workshops en niet voor boeken/tijdschriften. Als er iets uitverkocht is en u komt onder het bedrag uit laten wij je dit weten zodat u nog iets aan kunt passen. 
We ship internationally, shipping rates are what we pay at PostNL. 
Wij verzenden ook naar het buitenland, u kunt de tarieven vinden op de site van PostNL. 

Algemene voorwaarden Het Creatieve Zwaantje: 

1 Toepasselijkheid: 
1.1 Deze algemene voorwaarden van (hierna: Algemene voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele Aanvullende algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbieding en producten van Het Creatieve Zwaante. (hierna: HCZ) die op de website van HCZ, http://www.hetcreatievezwaantje.com (hierna: de Website), via telefoon, fax of op andere wijze door HCZ door middel van koop op afstand worden weergegeven. 
1.2 Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of artikelen. Mochten er tussen de Aanvullende voorwaarden en deze Algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende voorwaarden boven de Algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 
1.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met HCZ zijn overeengekomen. 
1.4 Onder \\\"Koper\\\" wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon die via de Website, telefonisch, via fax of op een andere wijze door middel van koop op afstand een artikel en / of dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2. 
1.5 Onder \\\"consument-Koper\\\" wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon, dan wel elk natuurlijk persoon die via de Website, telefonisch, via fax of op een andere wijze door middel van koop op afstand een artikel en / of dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2. 
1.6 Onder \\\"zichttermijn\\\" wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn / haar heroepingsrecht (zie artikel 6). 
1.7 Onder \\\"koop op afstand\\\" wordt verstaan: een door HCZ georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand. 
1.8 HCZ behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.9 Door het gebruik van de Website van HCZ en / of het plaatsen van een bestelling aanvaart Koper deze Algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. 
1.10 HCZ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten: 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. HCZ is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt. 
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien hij / zij precies heeft aangegeven welk product of dienst hij / zij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (hierna: Bestelformulier) via elektronische weg zijn verzonden en door HCZ zijn ontvangen, dan wel alle benodigde gegevens telefonisch of via de fax heeft doorgegeven aan HCZ (zie artikel 15.2). 
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. 
2.5 Koper en HCZ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, e-mail, via fax of anderszins verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HCZ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding. 

3 Prijzen: 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen. 
3.2 Speciale Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3.2 Koper is de prijs verschuldigd die HCZ op de Website, telefonisch of via fax of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van artikelen weergeeft en HCZ in haar bevestiging 
conform artikel 2.4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HCZ worden gecorrigeerd. 
3.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de verzendkosten staat op de Website vermeld, maar de definitieve verzendkosten ontvangt de koper via de factuur bij levering. HCZ geeft de kosten van verzending, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de verzendmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper gecommuniceerd. 
3.4 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of; Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

4 Betaling: 
4.1 HCZ biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende artikel en de gewenste bezorgdatum, op dit moment 1 betalingsmogelijkheid (via op rekening). Op de Website wordt dit aan Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan, wanneer dit door HCZ wordt verlangd. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten. HCZ hanteert de besteldatum als betalingsdatum op het afschrift van de bank. 
4.2 Van een aantal (toekomstige) betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van Koper, als ook autorisatie, is voldaan. 
4.3 HCZ stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft de HCZ een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. HCZ draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 
4.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van HCZ op Koper. 
4.6 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die HCZ als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting. 
4.7 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.6, is HCZ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van artikelen op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5 Levering en leveringstijd: 
5.1 HCZ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 
5.2 De door HCZ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. HCZ kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
5.4 Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal dit op de factuur worden vermeld. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld. 
5.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.6 Zodra de te leveren artikelen op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze artikelen betreft, over op Koper. Indien de te leveren artikelen tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en / of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de artikelen tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper. 
5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
5.8 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door HCZ. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door HCZ teruggenomen. 
5.9 HCZ accepteert geen ongefrankeerde retour zendingen, de koper dient voor een retour zending eerst contact op te nemen met HCZ. 

6 Zichttermijn / herroepingsrecht: 
6.1 Ingeval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen worden gegeven Na melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retouneren. binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q terug te zenden. 
6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt HCZ zorg voor terugbetaling binnen   14 dagen  van het door Koper aan HCZ betaalde, zulks met uitzondering van de verzendkosten. Die voor rekening van de koper komen. 
6.3 Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand: van artikelen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop HCZ geen invloed heeft; van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper; (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd; (4) stempels en inkt kussens; (5) van boeken of tijdschriften; van video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien Koper de verzegeling heeft verbroken. 

7 Eigendomsvoorbehoud: 
7.1 Eigendom van artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met HCZ is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de artikelen verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 Koper mag de artikelen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

8 Garantie en aansprakelijkheid: 
8.1 HCZ staat er voor in dat de door haar geleverde artikelen en / of diensten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door HCZ geleverde artikelen de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het artikel die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. 
8.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van HCZ of de fabrikant zijn verricht; indien gebreken aan het artikel het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper. 
8.3 HCZ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van HCZ. HCZ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.4 Indien HCZ, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel en/of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.5 Koper is gehouden HCZ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen HCZ mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen. 
8.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. HCZ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
8.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de HCZ op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HCZ kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. HCZ is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en HCZ dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. HCZ sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 
8.8 Het is mogelijk dat HCZ op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HCZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
8.9 HCZ is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan. 
8.10 HCZ is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins. 

9 Overmacht: 
9.1 In geval van overmacht is HCZ niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website. 

10 Intellectuele eigendom: 
10.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en / of met betrekking tot de Website berusten bij HCZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en / of commerciële knowhow, methoden en concepten. 
10.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HCZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf. 
10.4 HCZ verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan HCZ, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of artikel vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of artikel voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende artikel, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving. 
10.5 Koper stelt HCZ zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem / haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat de door HCZ verkochte artikelen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. 
10.6 HCZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en / of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een artikel heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCZ. 
10.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van HCZ. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCZ. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

11 Persoonsgegevens en privacy: 
11.1 HCZ zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. HCZ neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
11.2 HCZ acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en / of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden. 
11.3 De gegevens van Koper worden door HCZ geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. 
11.4 De gegevens die door HCZ worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via telefoon of fax. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde \\\" verkeersgegevens\\\" van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van Koper gekeken op de Website. Tot slot kan HCZ, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres, e-mail adres en woonplaats van Koper vragen. 
11.5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft HCZ geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 
11.6 HCZ hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en HCZ versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. HCZ draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 
11.7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door HCZ zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken. 
11.8 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal HCZ de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt. 
11.9 Het staat Koper immer vrij aan HCZ te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is. 
11.10 Indien Koper aan HCZ te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, fax en dergelijke te willen ontvangen, zal HCZ zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt. 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter: 
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.b Forum Alles wordt op het forum wordt geplaatst, door derden mag door HCZ worden verwijderd of worden gebruikt voor promo cq aanverwante zaken. 
13 Contact en diversen 
13.1 HCZ is vanaf december 2013 alleen nog een onlinewinkel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57026998. Het BTW-identificatienummer is NL153503889B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene voorwaarden te zenden aan HCZ, of naar het e-mailadres hettyroolaart@gmail.com 
13.2 Bestellingen kunnen bij HCZ gedaan worden via de Website (24 uur per dag). Eventuele vragen, klachten of opmerkingen in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van de op de Website gepresenteerde artikelen, dienen schriftelijk te worden voorgelegd door de Koper. HCZ zal eventuele klachten proberen zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van de Koper op te lossen en de Koper hierover telefonisch, per e-mail of anderszins schriftelijk berichten. HCZ streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden. Op zon- en feestdagen is HCZ gesloten. 
13.3 Deze Algemene Voorwaarden staan op de site van HCZ, maar zijn ook op aanvraag te verkrijgen. 
13,4 
"Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."
14 Op boeken / tijdschriften, workshops en cadeaubonnen worden geen kortingen gegeven: 
14.1 (Online) workshops worden niet meegerekend bij een bestelling. Gratis verzending vanaf 100,00euro is zonder (online) workshops. 
14.2 Gratis verzenden is na aftrek van alle kortingen en geldt niet voor boeken / tijdschriften afgeprijsde artikelen. 
14.3 HCZ heeft recht om wat voor reden dan ook een bestelling te annuleren. 
14.4 Zoek nooit via een zoekmachine deze informatie is vaak niet juist. Ga naar www.hetcreatievezwaantje.nl en ga naar de webwinkel. Hier vind u de meest juiste informatie. Bepaalde artikelen kunnen uitverkocht zijn of in prijs verhoogd of verlaagd. 
het creatieve zwaantje 

Vernieuwen
© 2014 - 2024 hcz | sitemap | rss